Pan Marcin Kula z Siedliska w powiecie Nowosolskim kieruje Fundacją Karolat. Jej działania są nakierowane na odbudowę ciągłości historycznej i rewitalizację kulturową istniejącego na tym terenie ogromnego, ale zrujnowanego zamku znanego jako Zamek Carolath, lub Zamek Siedlisko. Nazwa Fundacji jest spolszczoną nazwą historyczną mikro-regionu. Działalność Fundacji przyczynia się do wytworzenia wśród mieszkańców Siedliska i Środkowego Nadodrza poczucia tożsamości i lokalnych więzi. Na tych bowiem terenach, wchodzących przed 1945 rokiem w skład Niemiec, nastąpiła stuprocentowa wymiana ludności. Słabe zakorzenienie osiedleńców przekłada się na niski poziom zaufania i aktywności społecznej. Towarzyszy temu brak świadomości wartości dziedzictwa historycznego, które często uważa się za obce. Fundacja organizuje szereg przedsięwzięć mających na celu nawiązanie do starych tradycji. Wymienić tu można „Święto Bzów”, „Bez Zapomnienia”, „Metamorfoza Wzgórza Adelajdy”. Między innymi w ramach tych przedsięwzięć młodzież skupiona wokół Fundacji posadziła 800 krzewów lilaków i uporządkowała wzgórze Adelajdy, zarośnięte chaszczami. Udział młodzieży w tych przedsięwzięciach jest dobrą drogą budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na wniosek pani Doroty Jones- Olszanki Kapituła Fundacji Polcul przyznaje Panu Marcinowi Kuli nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za działalność społeczną i kulturalną w ramach Fundacji Karolat”.