Pani Dorota Ojdowska-Starzyk i pani Ewa Trębas, obie panie z Malborka, są inicjatorkami i współzałożycielkami Fundacji SOS tzn. „Szkoła Otwartych Serc”, która powstała dla wszechstronnej pomocy na rzecz niepełnosprawnych i ubogich dzieci. Celem Fundacji jest wspomaganie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w klasach integracyjnych by dać równe szanse dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin biednych i patologicznych. Fundacja zajmuje się zbieraniem środków na dożywianie, zbiórką odzieży, poszukiwaniem sponsorów, organizowaniem okolicznościowych spotkań, itp. Działania te integrują środowisko dzieci, rodziców, uczniów i nauczycieli wokół potrzeb dzieci ubogich. Fundacja działa przy otwartej w 2000 roku nowoczesnej Szkole Podstawowej nr 5. Zorganizowano w niej salę ćwiczeń – integracji sensorycznej, - doświadczania świata, i salę radosną, by stworzyć jak najlepsze warunki dla nowoczesnej rehabilitacji. Fundacja finansuje wyjazdy integracyjne dzieci niepełnosprawnych i z rodzin ubogich. Gromadzi również środki na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, i środków pielęgnacyjnych. Fundacja współpracuje z instytucjami i organizacjami, którym bliskie jest dobro dziecka, wyposaża klasy integracyjne w komputery, maszyny brajlowskie, krzesła rehabilitacyjne, zabawki dydaktyczne, wyposaża sale rehabilitacyjne w sprzęt medyczny dla dzieci z porażeniem mózgowym, finansuje konsultacje lekarskie i wyjazdy rehabilitacyjne, zbiera środki na leczenie i dożywianie dzieci. Nie sposób wymienić wszystkich rodzajów działalności obu Pań.

Za wszystkie działania, te wymienione przeze mnie i te niewymienione panie Dorota Ojdowska-Starzyk i pani Ewa Trębas otrzymują nagrodę Fundacji Polcul im. Krystyny i Bolesława Singlerów „za współudział w założeniu Fundacji ‘Szkoła Otwartych Serc’ działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ubogich oraz za współudział w integracji środowiska lokalnego”. O nagrodę wnioskowała p. Teresa Siwak, nasza konsultantka.