Pan Stanisław Schubert z Jeleniej Góry, założyciel i prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Od ponad 10 lat działa w założonym przez siebie Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jest twórcą wielu inicjatyw służących osobom wykluczonym i poszkodowanym przez choroby. Sejmik stał się forum upominania się u władz miejskich o pomoc dla niemałej ale zepchniętej na margines społeczny grupy osób niepełnosprawnych. Lista załatwionych przez p. Schuberta spraw jest długa i bardzo różnorodna. Wymienić tu należy różne rodzaje pomocy prawnej, lekarskiej, mediacyjnej, psychologicznej, pomocy w poszukiwaniu pracy, pomocy diabetykom, pomoc osobom po usunięciu krtani i wiele innych. Jego zasługą jest też wyznaczenie specjalnych tras turystycznych dla osób poruszających się o kulach, na wózkach i w podeszłym wieku. Jako rzecznik Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w naradach w Urzędzie Miasta, i przypomina o konieczności realizacji obietnic ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym.

Fundacja Polcul przyznaje Panu Stanisławowi Schubertowi nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „założenie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i inne inicjatywy służące ludziom wykluczonym i poszkodowanym przez choroby”. O nagrodę wnioskowała konsultantka Polculu pani Anna Laddy-Widajewicz