Pani Anna Fedorowicz jest nagrodzona za całokształt działalności społecznej, obywatelskiej i pro-demokratycznej w ciągu ostatnich 40 lat, a w szczególności za budowanie środowiskowych więzi, upamiętnianie tradycji demokratycznych oraz propagowanie pluralizmu i tolerancji w życiu codziennym.

Niewielu społeczników może poszczycić się tak piękną kartą jak Pani Anna Fedorowicz. Jej działalność dysydencka w latach komunizmu, a także jej dokonania w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, są ogólnie znane. Mniej znane są jej inicjatywy z lat późniejszych, takie jak budowania pomników i tablic upamiętniających demokratycznych i wolnościowych działaczy: Jana Nowaka Jeziorańskiego, Halinę Mikołajska i Ankę Kowalska; udział w stworzeniu Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, zainicjowanie akcji stworzenia Muzeum Komunizmu, a także niestrudzona pomoc ludziom chorym i potrzebującym. Jest jednym z najbardziej cenionych architektów społeczeństwa obywatelskiego w środowisku warszawskiej inteligencji, wybitnym twórcą i obrońcą solidarnościowego etosu i wolnościowych tradycji, a przede wszystkim przykładem wrażliwości społecznej i społecznego zaangażowania.